Stumbleine, 2013
100% woven cotton
43 x 58 inches (109.22 x 147.32 cm)